Till startsidan
Translate

Ersättningsprinciper

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Kraftringen

Med ledande befattningshavare avses vd/koncernchef och övriga medlemmar av koncernledningen.

Kraftringen skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare. Kompensationsstrukturen skall bestå av fast lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation. Koncernen inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för branschen och marknaden. Ersättningsstrukturen skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som leds av ordföranden och förbereder styrelsens beslut rörande ersättning och anställningsvillkor för vd/koncernchef.

Koncernens vd/koncernchef har en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida är vd/koncernchef, utöver lön under uppsägningstiden, berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.

Kraftringen har inget incitamentsprogram eller liknade för styrelse och vd. Koncernen tillämpar inget resultatdelningssystem.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]