Till startsidan
Translate

FN:s globala mål

Kraftringen arbetar aktivt med flera av målområdena i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Med de globala målen vill FN avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen. Målen togs fram 2015 av FN:s medlemsländer och ska vara uppfyllda år 2030.

Vi tar utgångspunkt i Kraftringens vision ”Energi för framtida generationer” samt i vår affärsidé ”Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället".  

Fossilbränslefri energiproduktion
Fossilbränslefri produktion

År 2020 ska Kraftringen ha en 100 % fossilbränslefri produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla, redan under 2016 var vår produktion till 92 % fossilbränslefri. Det innebär att vi fasar ut torv och naturgas som bränsle och avvecklar anläggningar där produktionen sker med icke-fossilfritt bränsle. Vi nöjer oss inte med att enbart se till vilka bränslen som anses hållbara idag utan finansierar även en doktorand vars studier fokuserar på framtidens hållbara bränslen. Vi arbetar också med hållbara transporter av bränslen till våra anläggningar. 

Effektivare energianvändning

Effektivare energianvändning

Hållbar energikonsumtion är en viktig fråga för Kraftringen, både vad gäller vår egen och våra kunders energianvändning. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster, energikartläggningar och analyser till företagskunder. Våra privatkunder får gratis energirådgivning.

Hållbar stadsutveckling

Hållbara städer

Vi arbetar med hållbar stadsutveckling, både vad gäller utveckling av nya stadsdelar samt vid förändringar, ombyggnation och renoveringar i befintliga bestånd. På Brunnshög, en ny stadsdel som växer fram i nordöstra Lund, utvecklar Kraftringen koncept för energi, mobilitet och belysning. Genom att energiåtervinna värme från forskningsanläggningen MAX IV i Lund bidrar vi till en cirkulär ekonomi – där restvärme från anläggningen värmer upp fastigheter anslutna till vårt fjärrvärmenät.

Kraftringen är med i det EU-finansierade projektet Cityfied som arbetar för att rusta upp och energieffektivisera 70-talsområdet Linero i Lund. I projektet står även social hållbarhet i fokus – det är av extra stor vikt att insatserna är kostnadseffektiva och inte driver omfattande hyreshöjningar. De boende ska fortfarande ha råd att bo kvar.

Ljus i offentliga miljöer

Ljus i offentliga miljöer

Kraftringens entreprenadverksamhet bidrar till en tryggare utemiljö med sina 100 000 ljuspunkter runt om i södra Sverige. Vid ridhuset på Klagshamns udde i Malmö har Kraftringen installerat en ljusanläggning som är specialdesignad för att nattaktiva djur, som fladdermöss, grodor och fåglar inte ska bli störda av ljuset.

Klimatanpassningar och investeringar i elnätet

Investeringar i elnätet

Allt mildare vintrar, med ökad nederbörd och mindre eller ingen tjäle alls i marken, gör att skogen förlorar mycket av sin stormfasthet. I takt med klimatförändringarna ökar därför skogens utsatthet för stormar, vilket leder till stormfällda träd över elledningarna. Kraftringen investerar därför ungefär en kvarts miljard kronor om året för att vädersäkra vårt elnät.

Inkluderande samhälle och arbetsplatser 

Inkluderande samhälle och arbetsplats

Kraftringen har tillsammans med medarbetaren Basel Taleb från Syrien lanserat en svensk-engelsk-arabisk energiparlör med ord och begrepp som används inom energibranschen. Parlören ska underlätta introduktion av nyanlända energiexperter på den svenska arbetsmarknaden.

Vi arbetar också med ...

  • En god arbetsmiljö – våra medarbetares och entreprenörers säkerhet är av största vikt för Kraftringen, därför bedriver vi ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en stark säkerhetskultur.
  • Mångfald och jämställdhet – vi värdesätter människors olikheter och har därför utvecklat ett målprogram för mångfald som kommer att lanseras under hösten 2017.
  • Hållbar värdekedja – förutom vår ambition att vara en god arbetsgivare för Kraftringens medarbetare så arbetar vi även med dessa frågor i vår värdekedja. Bland annat genom kravställande på leverantörer samt leverantörsgranskningar.

Se fler filmer om Kraftringen och FN:s globala mål


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]