Till startsidan
Translate

Gasnätsavgifter

Nedan finner du våra nätpriser för gas. Nuvarande priser finner du i den övre prislistan och de nya som gäller från 1 januari 2019 i tabellen under. Myndighetsavgifter till Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten ingår i gasöverföringsavgiften. Alla priser är exklusive moms.

Kategoriindelning

Vilken kategori du tillhör bestäms främst av din årliga förbrukning samt din effekt.

För kunder i kategori A debiteras effekten månadsvis utifrån högsta månadsuttag. Effekten beräknas genom att dividera uttagen energi per dygn med 24 timmar (dygnsmedeleffekt). För övriga kategorier beräknas abonnemangsavgiften utifrån pannans intrimmade effekt.

Priskategorier gasnät
Kategori Årlig förbrukning Effekt
A över 3 000 MWh  
300 - 3 000 MWh  minst 200 kW 
C1  50 - 300 MWh  under 200 kW 
C2  upp till 50 MWh  under 50 kW 

  

Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2018-05-01
Kategori Fast avgift (kr/år) Abonnemangs-avgift (kr/kW, år) Effektavgift (kr/kW, månad) Överförings-avgift (öre/kWh)
A 26 520 1 20,80 5,30
B 7 104 112,80 -- 8,4
C1 3 456 -- -- 14,4
C2 1 392 -- -- 18

  

Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2019-01-01
Kategori Fast avgift (kr/år) Abonnemangs-avgift (kr/kW, år) Effektavgift (kr/kW, månad) Överförings-avgift (öre/kWh)
A 30 000 1 23,00 5,30
B 7 104 112,80 -- 8,4
C1 3 456 -- -- 14,4
C2 1 392 -- -- 18

 

Tillämpningsbestämmelser kategori A

Abonnemangsavgift

Abonnerad effekt ska minst motsvara det högsta månadsvärdet på uttagen dygnsmedeleffekt.

Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gälla till avtalstidens slut, om inte annat överenskommes. Anmälan om ändrat abonnemang ska ske senast den 30 november året före det år som abonnemanget avser. Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten. Abonnemangsavgiften debiteras med 1/12 per månad.

Effektavgift

Effektavgift erläggs för det högsta månadsvärdet på uttagen dygnsmedeleffekt. Om detta överstiger abonnerad effekt, debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 100 %.

Överföringsavgift

Debitering sker månadsvis i efterskott och baseras på uppmätta värden.

Har du några frågor?

Hör av dig till din personlige säljare om du har några frågor. Har du ingen personlig säljare, slå en signal till kundservice på 020-32 61 00 så ordnar vi det.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]